Vedtægter

§1
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Amsterdamgaarden.
Foreningens hjemsted er Hørsholm kommune.

§2
Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, mtr.nr. 1 pm.fl.usserød by.
Hørsholm, beliggende Usserød Kongevej 73a-c 2

Medlemmer
§3
Som medlem kan optages enhver, der har eller i forbindelse med optagelse som medlem overtage brugsretten til lokaler i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.
Stk. 2. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som hat købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen-/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed fot at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 mdr. fra auktionsdagen sælge andelen til en person som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 mdr. fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, optagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.
Stk 3. Endvidere kan kommunen indtræde som andelshaver til andele vdr. Beboerlejligheder, hvor lejeren ikke ønsker at indtræde som medlem.
Stk 4. Lejere der havde brugsret til lokaler i ejendommen ved stiftelsen af foreningen, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt, kan ikke senere optages som medlemmer.
Stk. 5. Generalforsamlingen afgør, om lejere af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, samt ejendomsfunktionærer kan optages som medlemmer.
Stk, 6. Hvert medlem må kun have brugsret til een beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte lejligheden, jfr, dog § 12

Indskud,hæftelse og andel.
§ 4.
For beboere derved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb svarende til kr. 300,00 pr m2, hvori modregnes forudbetalt husleje og depositum. Eventuel difference betales efter retningslinier fastsat af bestyrelsen. Eventuel overskud udbetales kontant dog tidligst 3 mdr.efter overtagelsen.
Stk.2 Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal derud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarertil den pris som efter§15 godkendesfor andel og lejlighed.

§5
Medlemmer hæfter kun med deresindskud for foreningens forpligtigelser , jfr. Dog stk 2.
Stk. 2. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk.1. Personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
Stk.3. Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter efter stk.2. Indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget lejligheden , og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§6.
Medlemmer har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud . Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedernes lejeværdi.

§7.
Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overenstemmelse med vedtægterne, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andels boligforeningsloven §6b.
Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelhaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens §4a. Der kan gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt.Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvitere for afregning af et sådant tilgodehavende.
Stk.2. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der kan angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis.

Boligaftale
§8
Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftele, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.
Stk.2. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligafgift.
§9.
Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til leglighedernes indbyrdes værdi.

Vedligeholdelse.
§10.
Al vedligeholdelse inde i lejlighedenpåhviler andelshaverne, dog bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger(rør). Vedliholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, såsom f.eks. stikkontakter, køkkenborde, gulve, døre og skabe- dog med undtagelse af vinduer, punkterede termoruder og entredøre. Andelhaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes ælde og slid.

Stk.2. Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.
Stk.3. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat tidsfrist.
Bestyrelsen har ret til at få adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsesarbejdet ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejdet udføres af foreningen for andelshaverens regning. Omkostningerne hertil sidestilles med betaling af boligafgift.
Stk.4. Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkerne til udførelse af arbejde, der er besluttet af generalforsamlingen eller bestyrelse.

Forandringer.
§11.
Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen.Forandring af el-,vvs,-og gasinstallation skal udføres af autoriseret håndværker. Ændring vdr. Vægge og gulve i vådrum skal udføres af en autoriserede fagfolk. Forandring skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk.3. Hvilket kan ske inden 3 uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed i bestyrelsen.
Stk.2. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i over ensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre foreskrifter.
Stk.3. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige foreskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet sættes i gang og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

Fremleje m.m.
§12.
En andelshaver kan helt eller delvis fremleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven.
Stk.1. Endvidere må en andelshaver helt eller delvist fremleje eller udlåne sin lejlighed i maksimum 2 år, hvis denne, efter at have været søgt solgt i 105 dage til en pris svarende til andelskronen med tillæg af forbedringer, og ikke har kunne sælges.
Stk.2. Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejemålet.
Stk.3. Administrator udfærdiger fremlejekontrakt, der underskrivesaf andelshaveren og fremlejetageren.

Husorden.
§13.
Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, herunder husdyrhold.

Overdragelse af andelen.
§14.
Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med st.2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.
Stk.2. Fortrinsret til at overtage lejlighed og andel skal gives i fælgende rækkefølge, idet opmærksomheden henledes på bestemmelserne i §20 og §21.:

a) Andelshaveren kan foretage bytte af andelslejlighed internt. Bestyrelsen kan gøre indsigelse, hvis de besigtigede lejligheder ikke opfylder kravene i § 11.

b) Til den der instilles af andelshaveren, når overdragelsen sker tilen person, med hvem Han/hun er beslægtet i lige op og nedstigende linie, til søskende og søskendes børn, ved bytning, eller tilen person, der i mindst 1 år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren.

c) Andre andelshavere skal herefter tilbydes den ledige lejlighed. Såfremt flere andelshavere ønsker lejligheden, anciennitet i ejendommen afgørende for hvem der kan overtage lejligheden. Tidligere anciennitet kan herefter ikke overføres, men ny periode påbegyndes. Sker overdragelsen i henhold til denne bestemmelse, overtager den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til bestemmelse, overtager den fraflyttede andelhaver indstillingsretten til den således ledigblevne lejlighed. Hvis der er flere, der har lige anciennitet, skal der tages udgangspunkt i, hvenm der har været andelshaver længst tid i ejendommen

d) Herefter kan enhver andelshaver indstille eet ikk-medlem af foreningen på en venteliste hos bestyrelsen. Tidspunktet for indtegning bestemmer rækkefølgen.

e) Dernæst kommer andre i betragtning, som selv henvender sig og anmoder om at komme i på venteliste. På denne liste opkræves et gebyr på kr. 100,00.
Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttede andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. Ventelisten skal på begæring forevises foreningens medlemmer.

Overdragelsessummen.
§15.
Ved en overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien afandelen i foreningens formue, af forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelstilstand med rimelighed kan betinge.

Stk.2. Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til en af følgende værdier.:

a) anskaffelsesprisen.
b) Handelsværdi som udlejningsejendom under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.
c) Den senest ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer efter §2A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved opgørelsen af foreningens formue optages prioritetegæld på ejendommen efter kursværdi.
Til beløbene under a), c) lægges værdien af forbedringer, der er udført på ejendommen efter anskaffelse eller vurdering. Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.
Stk.3. Generalforsamlingen fastsætter prisen for andelens værdi ved salg i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Andelens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagtagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven, og iøvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld.
Generalforsamlingens prisansættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris, jfr. Boligstyrelsens cirkulære af 21. april 1986 om prisfastsættelsesbestemmelser.
Stk.4. Værdien af forbedringer af lejligheden ansættes til anskaffelsessummen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slidtage.
Stk.5. Værdien af indventar fastsættes under hensyntagen til anskaffelsesprisen, alder og slidtage. Køberen kan nægte at overtage inventar, der ikke er tilpasset eller installeret i lejligheden.

§16.
Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
Stk.2. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.Parterne udpeger i forening en skønsmand.Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen.
Stk.3. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægger den ene part fuldt ud, idet han derved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.

§. 17.
Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikationer af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlig gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisansættelsen , om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i loven om andelsboligforeninger og andre boligfællesselskaber.
Stk.2. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning og godkendelse efter stk.3.
Stk.3. Erhververen samt alle vilkår for overdragelse skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.
Stk.4. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.
Stk.5 Foreningen kan endviderre kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant eller udlægshavere og ved tvangssalg eller- auktion.
Stk.6. Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som-efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttede andelshaver.
Stk.7. Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer og inventar, der er overtaget i forbindelse med lejligheden.
Stk.8. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

§18.
Har andelshaveren ikke,inden 3 mdr. efter at være fraflyttet sin lejlighed, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsenn aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighedefter reglerne i §14 og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i §17.

§19
En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

Dødsfald.
§20
Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af lejligheden.
Stk.2. Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i §14 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.
Stk.3. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret først til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 1 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. Herefter gives fortrinsret til personer, der er beslægtede med den afdøde andelshaver i lge op- og nedstigende linie samt til den, der ved testamente er tillagt ret til lejligheden. §14 stk.1. Og stk. 17. finder tilsvarende anvendelse.
Stk.4. Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i en mdr. der indtræder næst efter 3 mdrs. Dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder §18 tilsvarende anvendelse.

Samlivsophævelse.
§21.
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemsskabet og beboelse af lejligheden.
Stk.2. Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejlighedn, skal ægtefællen indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I MODSAT FALD BESTEMMER BESTYRELSEN, HVEM DER SKAL OVERTAGE ANDEL OG LEJLIGHED EFTER REGLERNE I §14
Stk.3. Reglerne i stk.1 og stk.2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Opsigelse.
§ 22.
Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §14 – 19 om overførsel af andelen.

Eksklusion.
§23.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans/hendes brugsret til ophør i følgende tilfælde .:
1) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
2) Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftlig påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
3) Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, eller optræder til alvorlig skade eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed.
4) Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejerentil at hæve lejemålet.
Stk.2. Efter eksklutionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i §18.

Generalforsamlingen
§24
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 mdr. efter regnskabsårets udløb med flg. Dagsorden.
1) Bestyrelsens beretning.
2) Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdisættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
3) Forlængelse af drifts- likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
4) Forslag.
5) Valg til bestyrelsen.
6) Valgaf revisor.
7) Eventuelt.
Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes , når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 25.
Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med 14 dages varsel, dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skalindeholde
dagsorden for generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun foretages af bestyrelsen eller administrator.
Stk.2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Stk.3. Adgang til generalforsamling har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt personer indbudt afbestyrelsen har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk.4. Hver andel giver 1 stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.
§26.
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.
Stk.2. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller iværksættelse af forbedringer eller istandsættelsesarbejder, hvis finiansering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 40% kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.Er der ikke mindst 2/3 medlemmer tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, unanset hvor mange der er mødt op.
Stk.3. Ændring af vedtægternes §§5 kræver dog samtykke fra kreditorer, over for hvem andelshaverne hæfter solidarisk.
Stk.4. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på ¾ af samtlige medlemmer. Er der ikke mindst ¾ af samtlige medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er et flertal på mindst ¾ af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan ad forslaget endeligt vedtages med mindst ¾ flertal, uanset hvor mange der er mødt.

§27.
Generalforsamlingen vølger selv en dirigent og en referent. Referatet underskrives af dirigenten og den valgte formand for bestyrelsen. Referatet skal udsendes eller omdeles til andelshaverne senest en mdr. efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen.
§28
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutning.

§29.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men iøvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to duppleanter.
Stk.2. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand.
Stk.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog for kun 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§30.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt hun/han eller en person, som han/hun er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Stk.2. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referat indføres i en protokol, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk.3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§31.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.
Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden , er til stede.
Stk.3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertalhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme ud slaget.

§32.
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen.
Stk.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage en omprioritering af ejendommen, hvor et eller flere af de eksisterende lån udskiftes med et eller flere nye lån, sikret ved tinglyst pant i ejendommen. Løbetiden på de nye lån må gerne overstige restløbetiden på de lån, der indfries, men nettoprovenuet af nye lån skal i sin helhed anvendes til nedbringelse af eksisterende pantegæld, og om prioriteringen skal godkendes af administrator.

Administration.
§33
Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til en hver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.
Stk.2. Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3-5 finder da anvendelse.
Stk.3. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos formanden skal foreninges midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, på hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere, herunder også indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på kontoen.
Stk.4. Bestyrelsen vælger af sin midte en regnskabsfører, der er ansvarlig for foreningens bogholderi.
Stk.5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen tegner foreningen en kautionsforsikring med en dækningssum svarende til mindst ½ års indtægter for foreningen.

Regnskab og revision.
§34.
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabet skal indeholde bestyrelsens forslag til, hvilket beløb der skal henlægges til konto for hoved-istandsættelser. Det opsparede beløb på kontoen for hovedistandssættelser kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.
Stk.2.
Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, hvor stort et beløb der skal fratrækkes til kursregulering og genopretningsreserve ved maksimalberegning af andelsværdien, samt hvilken værdi, andelene herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om hvilke metode, der er anvendt ved fastsættelsen.
Stk.3.
Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelenes forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet.

§35.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til en hver tid afsætte revisor.
Stk.2.
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drift- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Opløsning
§36.
Opløsningen ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Stk.2.
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til en hver tid værende medlemmer i forhold til Deres andels størrelse.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 21. juni 1988, med tilføjelse af ændringer som vedtaget på generalforsamlingerne den 29.11.1989, den 21.11.1995, den 26.02.1997, den 24.11.1998, den04.11.1999, den16.11.2000, den 28.11.2002, den 11.11.2004 og den 24.11.2005.

ams.vedt.0511.